prilika.hrŠto Vam nudimo?
Poticajne mjere

Obrasci i način rada


Obrazac za kontakt 

Što je to obrazac za kontakt?

Obrazac za kontakt
jeste formular kojeg nam šaljete ako ste zainteresirani zaposliti osobe iz programa Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja. To možete učiniti na način da jednostavno kliknete na link "Obrazac za kontakt" gdje ćete unijeti vaše podatke, opis ponuđenog posla i ostale kontakt informacije.

U realnom roku biti ćete obaviješteni o tome postoje li osobe koje zadovoljavaju uvjete zadane u vašem poslanom formularu. U mnogo čemu naravno, ovisit će i rokovi za prijavu odnosno početak rada (ako ste ih naznačili u formularu)

Također možete pregledati već objavljene životopise i javiti nam ako ste zainteresirani za nekog od kandidata. Zbog zaštite privatnosti, kandidatima u životopise nisu upisani kontakt telefoni.

Kandidate možete potražiti i na našoj facebook grupi Prilika.za.posao  

Prakticiramo potpunu transparentnost u kontaktu jer znamo da se samo tako stvaraju preduvjeti dobre suradnje na obostranu korist i zadovoljstvo.


Što Vam nudimo?

 1. Priliku da zaposlite osobe koje udovoljavaju mjerama potpora za zapošljavanje i pripomognete u borbi protiv predrasuda.
 2. Oglašavanje vaših poduzeća (ostvarena dobit koristi se isključivo za unaprjeđenje portala i pomoć osobama u procesu resocijalizacije.)
 3. Besplatanu uslugu oglasa za posao.
 4. Mogućnost da darujete 2% Vaših prihoda - Svi obveznici poreza na dobit (razna poduzeća) u svoje rashode poslovanja koji im umanjuje osnovicu poreza mogu uključiti darovanja u naravi ili novcu udrugama do 2% ukupnog prihoda ostvarenog u predhodnoj kalendarskoj godini.
  Na osnovu danih darivovanja u neprofitne svrhe povećavate svoj osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja. (informirajte se kod svog knjigovođe!)

KRITERIJI I UVJETI ZA PRIMJENU MJERA POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE

(Preuzeto sa stranica HZZ-a)

1. Utvrđivanje veličine poslodavca

Potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba iz evidencije i zaposlenih osoba kojima prijeti gubitak radnog mjesta, mogu se dodijeliti poduzetnicima koji profitno djeluju. Poduzetnici se razvrstavaju prema članku 3. Zakona o računovodstvu, a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće i to kako slijedi:

Mikro poslodavac je onaj poslodavac koji ne prelazi dva od sljedećih uvjeta:
 • Ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,
 • Prihod 2.000.000,00 kuna,
 • Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine do 10. 

Mali poslodavac je onaj poslodavac koji ne prelazi dva od sljedećih uvjeta:
 • Ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,
 • Prihod 65.000.000,00 kuna,
 • Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine do 50. 

Srednji poslodavac je onaj poslodavac koji prelazi dva uvjeta za male poslodavce, ali ne prelazi dva od sljedećih uvjeta:
 • Ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,
 • Prihod 260.000.000,00 kuna,
 • Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine do 250. 

Veliki poslodavac je onaj poslodavac koji prelazi dva uvjeta navedena u srednjem poslodavcu. Bez obzira na uvjete iz definicije za srednjeg poslodavca u velike poslodavce spadaju i: banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva.

Pod pojmom poslodavac smatra se svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 27. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09, 89/11), što uključuje i obrte, samostalne djelatnosti i OPG u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak.


1.1. Financijska dokumentacija kojom se utvrđuje veličina poslodavca i financijski bonitet:

Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 31.03. za proteklu godinu), ovjeren na FINI,
Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom mogu predati: ·
 • Statistički izvještaj za razdoblje od 01.01. do 30.09. prethodne godine uz obvezu da najkasnije s dokumentacijom za prvo tromjesečje dostave GFI-POD obrazac za (ovjeren na FINI),
Obveznik poreza na dohodak - (obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Prijava poreza na dohodak sa Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi.
Poslodavci koji imaju registriranu djelatnost u razdoblju kraćem od 12 mjeseci u obvezi su dostaviti:
 • Statistički izvještaj (ovjeren na FINI) za zadnje izvještajno razdoblje prije podnošenja zahtjeva.


2. Kriterij za utvrđivanje broja osoba za dodjelu potpore za zapošljavanje

Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci, kao rezultat izračuna kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci.

Potpora za zapošljavanje se može odobriti poslodavcu koji ima zaposleno najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Razlika u upražnjenim radnim mjestima treba biti rezultat dobrovoljnog prekida zaposlenja, nesposobnosti za rad, umirovljenja, dobrovoljnog skraćivanja radnog vremena ili zakonskog prekida zaposlenja zbog povrede radne obveze, a ne rezultat viška radnika.

Za poslodavce iz djelatnosti turizma kriterij za utvrđivanje broja osoba za dodjelu potpore za zapošljavanje određuje se na bazi prosječnog broja stalno zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci.
Za poslodavce koji koriste mjeru „Mladi u socijalnom poduzetništvu“ može se odobriti potpora za zapošljavanje 3 osobe ako su novoregistrirani, uz uvjet da imaju zaposlenu jednu osobu te za 5 osoba ako djeluju dulje od 12 mjeseci i imaju zaposlenu najmanje jednu osobu.

Ukoliko poslodavac nema zaposlenih, potpora se može odobriti za jednu osobu uz uvjet da ista ima radno iskustva na poslovima koji su vezani za poduzetništvo, ekonomiju, financije itd.

2.1. Financijska dokumentacija za utvrđivanje broja osoba za dodjelu potpore za zapošljavanje

 • RS obrasci str. A za razdoblje prethodnih 12 mjeseci ovjerenih od REGOS-a,
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza na dan, ovjerena na Poreznoj upravi.
Područni ured može zatražiti i drugu dokumentacije koja nije propisana, a utječe na ocjenu zahtjeva ili izvršenje ugovornih obveza (ID obrasci i sl.).
 


3. Intenzitet i opravdani troškovi potpore za zapošljavanje

Intenzitet potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju ne smije iznositi više od 50% opravdanih troškova kod malog i srednjeg poslodavca i 30% kod velikog poslodavca, a za osobe s invaliditetom i posebne skupine ne smije iznositi više od 75% opravdanih troškova bez obzira na veličinu poslodavca.
Opravdani troškovi su troškovi bruto plaće radnika za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja. Intenzitet potpore, odnosno subvencije izračunava se prema iznosima predviđene mjesečne bruto plaće radnika u najdužem trajanju od 12 mjeseci (godišnja plaća).

Izračun mjesečne subvencije za mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljen je na Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013 godinu (Narodne novine 121/12) i veže se za razinu obrazovanja nezaposlene osobe iz ciljane skupine i status poslodavca.
Osobe zaposlene uz primjenu mjera sufinanciranja zapošljavanja moraju predstavljati neto povećanje broja zaposlenih predmetnog poslodavca u usporedbi s prosječnim brojem zaposlenih unazad 12 mjeseci utvrđenim na dan podnošenja zahtjeva. Navedeno povećanje broja radnih mjesta mora biti očuvano tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

4. Kumulacija mjera

Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje nezaposlenih i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se uključiti u potpore za zapošljavanje i usavršavanje, potpore za samozapošljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javne radove.

5. Poslodavci koji ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje ne mogu se dodijeliti poslodavcima koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama, ugovorene zdravstvene ordinacije i sl.), bez obzira na status vlasništva.
Potpora za zapošljavanje ne može se odobriti za zapošljavanje vlasnika, suvlasnika, osnivača, člana uprave direktora, prokurista kao ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (stručne osobe, poslovođe, ovlašteni projektanti i sl.).

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.
Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje jer su potpore usmjerene na osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te im je neophodno uvođenje u posao i praćenje tijekom procesa rada.

Poslodavcima koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traže potporu ne može se dodijeliti potpora za zapošljavanje.
Ukoliko se utvrdi da poslodavac unazad 6 mjeseci ima otkaze zbog poslovno uvjetovanih razloga potrebno je od poslodavca zatražiti na uvid odluku kako bi utvrdili vrijeme donošenja odluke.
Poslodavci koji imaju nepodmirene obveze prema Potvrdi Porezne uprave uz izuzeće poslodavaca koji imaju Rješenje MF-Porezne uprave o obročnoj uplati nepodmirenih obveza.


6. Potpore za zapošljavanje upravitelja zadruge

Potpora za zapošljavanje upravitelja ne može se odobriti za zapošljavanje osobe koja je obavljala funkciju upravitelja iste zadruge i osobe za koju je bilo su/financirano zapošljavanje u svojstvu upravitelja zadruge kroz programe poticanja razvoja zadrugarstva i programe zapošljavanja upravitelja zadruge.

O ugovornim obvezama čitajte više ovdje.poslovi
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-32 >

Zdravko, 35 god, krovopkrivač

živi u Velikoj Gorici, PKV, iskustvo na poslovima selidbi i građevine, govori španjolski i engleski... › Opširnije

Marinko, 51 god, cncoperater-tokar-žaštitar-kučni majstor

živi u Kninu, KV, iskustvo u obavljanju raznih poslova, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije › Opširnije

Eduard, 55 god, grafički ing. slikar,muzičar

živi u Zagrebu, VŠS, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola A kategorije › Opširnije

Ivan, 41 god, medicinski maser

živi u Zadaru, KV, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije › Opširnije

Andrea, 33 god, ekonomist

živi u Zagrebu, VŠS, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije › Opširnije
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-32 >
Web stranicu prilika.hr posjećujem kao:

 Rezultati | Prošle anketeContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.